Venster sluitenPrint LET OP: Gebruik "landscape" om af te drukken.

Arbo-consulent

Doel

Verrichten van ondersteunende en onderzoeks- en advieswerkzaamheden, in opdracht van de Arbo- en Milieudeskundige en conform protocollen en werkafspraken, hetgeen leidt tot preventie van aan arbeidsomstandigheden gerelateerde risico’s en/of bijdraagt aan de verbetering van arbeidsomstandigheden binnen de instelling.

Context

Rapporteert aan/ontvangt hiŽrarchische richtlijnen van een van de volgende functionarissen: - Directeur dienst - Afdelingshoofd

Resultaatgebieden


Resultaatgebied Kernactiviteit Kader Resultaat Activiteiten
01. Arbo-onderzoekUitvoeren van werkplekonderzoek op indicatie van een Arbo- en Milieudeskundige (A&M-deskundige) of naar aanleiding van een rechtstreekse klacht en het verzorgen van rapportages daarover Wet- en regelgeving
Protocollen en werkafspraken
Opdracht van de A&M-deskundige(n) 
Betrokkene en zijn leidinggevende zijn voorzien van een advies inzake de voorkoming of bestrijding van gezondheidsrisico’s  - Uitvoeren van werkplekonderzoek in relatie tot de klachten/het ziektebeeld van de patiŽnt op locaties met name op het gebied van ergonomie, arbeidshygiŽne, veiligheid, klimaat en geluid
- (Laten) verrichten van metingen
- Vergelijken van resultaten van werkplekonderzoek met normen en indien nodig raadplegen van anderen
- Rapporteren over bevindingen aan de A&M-deskundige, leidinggevende en betrokkene(n)
- Adviseren van de leidinggevende en de betrokkene naar aanleiding van bevindingen 
02. Uitvoering risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)Uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de RIE Wet- en regelgeving
Protocollen en werkafspraken
Jaarplan
Opdracht van de A&M-deskundige(n)  
In kaart gebrachte risico’s en uitvoering van daaruit voortvloeiende activiteiten - Aanleveren van gegevens voor de RIE
- Uitzetten van RIE-vragenlijsten
- Begeleiden van de uitvoering van de RIE en het zelf verrichten van werkzaamheden zoals metingen en het doen van inspecties
- Analyseren van gegevens van de RIE-vragenlijsten en doen van suggesties voor oplossingsrichtingen
- Controleren/rapporteren of aan de risico beperkende beslissingen wordt voldaan 
03. VoorlichtingBijdragen aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en verzorgen van voorlichting aan individuen en groepen over A&M-risico’s Door de A&M-deskundigen vastgesteld voorlichtingsdoelstellingen en -materiaal
Jaarplan 
Bevordering van kennis van leidinggevenden, medewerkers en andere betrokkenen inzake A&M-risico’s en de stimulering van gezondheid - Bijdragen aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal middels de participatie in A&M-werkgroepen
- Organiseren en verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten
- Geven van individuele en groepsgewijze voorlichting over specifieke thema’s (zoals tropenreizen, overdraagbare ziektes, ergonomie, RSI, brand, machineveiligheid, etc.)
- Geven van (telefonische) informatie en adviezen 
04. ApparatuurbeheerBeheren en onderhouden van toegewezen bestaande apparatuur  Apparatuur die operationeel is - Gebruiken van apparatuur conform de voorschriften
- Uitvoeren van eerstelijnsonderhoud van apparatuur
- Onderkennen van storingen en zonodig inschakelen van derden
- Bijhouden van onderhouds- en reparatiegegevens
- Periodiek laten inspecteren en ijken van de apparatuur volgens het onderhoudscontract 
05. CertificeringVolgen en/of uitvoeren van alle voor de certificering vereiste opleidingen/activiteiten Vereisten van beroepsverenigingen of wettelijke vereisten Geldige vereiste certificering  - Deelnemen aan seminars, congressen en cursussen
- Bijhouden van vakliteratuur
- Voldoen aan de voorgeschreven regels ten aanzien van rapportage, verslaglegging, e.d. 

Indelingscriteria Arbo-consulent

 

Indelingsregels

Beslissingsregels niet gevonden!


File Attachment Icon
v02A&M_Arboconsulent.pdf
File Attachment Icon
Arbo-consulent4EN.pdf